محصولات احجار معدن

اکسید منیزیم

اکسید منیزیم

اکسید منیزیم

خط تولید اکسید منیزیم نیز اکنون در حال اجرا می باشد و در آینده نزدیک

اکسید منیزیم کلسینه در عیارهای مختلف، توسط این شرکت قابل عرضه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید

مشاهده آنالیز