منیزیت و آناليزهاي موجود

معدن منیزیت شادمان
این معدن در استان سمنان و شهرستان شاهرود در 14 کیلومتری شمال فرومد و 4 کیلومتری جنوب روستای شادمان واقع شده است . این معدن در سال 78 13کشف و منیزیت با عیار 90تا 96% در آن استخراج و قابل مصرف در صنایع نسوز و... می باشد

ترکیب شیمیایی انواع منیزیت (درصد)                                                         Magnesite