احجار معدن
صفحه اصلي     شرکت احجار معدن بهره بردار معادن بوکسيت و منيزيت ميباشد و مواد معدني دولوميت و بال کلي و بنتونيت نيز توسط اين شرکت قابل عرضه است